هیئت مدیره

محمد حسین زارعی
محمد حسین زارعی
رئیس هیات مدیره
تلفن:
37666033
نمابر:
05137666062
پست الکترونیک:
info@sepehrmandegar.com
رزومه:
حسنعلی سجادی صدر
حسنعلی سجادی صدر
نائب رئیس هیات مدیره
تلفن:
37666035
نمابر:
05137666062
پست الکترونیک:
info@sepehrmandegar.com
رزومه:
جعفر صفرزاده
جعفر صفرزاده
عضو هیات مدیره و مدیرعامل
تلفن:
37666033
نمابر:
05137666062
پست الکترونیک:
info@sepehrmandegar.com
رزومه: