دریافت اسناد بانک صادرات ایران

ردیفعنوان تاریخ برگزاریتاریخ خریدمهلت ارسال تاریخ بازگشایی دریافت سند مزایده
1
سی وهشتمین مزایده املاك بانك صادرات ایران ویژه خراسان رضوی
1403/04/06
1403/04/06
1403/04/23
1403/04/24
2
سی هفتمین آگهی مزایده 1402.5
1402/11/18
1402/11/18
1402/12/08
1402/12/09
3
سی و ششمین مزایده عمومی املاك مازاد بانك صادرات ایران در خراسان رضوی
1402/09/11
1402/09/11
1402/09/28
1402/09/29
4
سی و پنجمین مزایده عمومی املاك مازاد بانك صادرات ایران در خراسان رضوی
1402/07/06
1402/07/06
1402/07/24
1402/07/25
5
سی و چهارمین مزایده عمومی املاك مازاد بانك صادرات ایران در خراسان رضوی
1402/05/03
1402/05/12
1402/05/21
1402/05/22
6
سی و سومین مزایده عمومی املاك مازاد بانك صادرات ایران در خراسان رضوی
1402/03/11
1402/03/11
1402/03/28
1402/03/29
7
سی ودومین مزایده عمومی ویژه فروش املاك مازاد بانك صادرات
1401/11/15
1401/11/13
1401/11/27
1401/11/30
8
سی و یكمین مزایده عمومی ویژه فروش املاك مازاد بانك صادرات
1401/10/04
1401/10/08
1401/10/17
1401/10/18