معرفی شركت


نام شركت: شركت توسعه سپهر ماندگارخراسان   تاریخ ثبت شركت:  1395/01/10  

شماره ثبت شركت:  57723   شناسه ملی شركت : 14005721554

سرمایه ثبتی شركت : 150.000.000.000     كد اقتصادی:  411514137578

 موضوع فعالیت شركت:

 الف-انجام امور مدیریت ، سرمایه گذاری عمرانی و اجرای طرح های تولید انبوه مسكن و ساختمان ، ایجاد شهرك ها و شهرهای جدید ، باغ شهرها ، تولید صنعتی ساختمان و مواد و مصالح و تجهیزات ساختمانی ، نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری و انجام كلیه فعالیت های خدمات وپشتیبانی اداری قابل واگذاری به بخش خصوصی پس از اخذ مجوزهای لازم

 ب-برنامه ریزی ، هماهنگی و اقدام در جهت تجهیز و اخذ تسهیلات بانكی از بانك ها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی برای تحقق اهداف شركت

ج-مشاركت داخلی و خارجی در پروژه های مختلف و مدیریت راهبردی ، هدایت و نظارت بر آنها

د-خرید و فروش و صادرات و واردات در چهارچوب قانون تجارت در راستای فعالیت شركت

ه-صدور هرگونه خدمات فنی ، مهندسی و سرمایه گذاری در ساختمان و راهسازی ، تولید مصالح ساختمانی و مرتبط در خارج از كشور