مزایده های بانک صادرات ایران

ردیفعنوان تاریخ برگزاریتاریخ خریدمهلت ارسال تاریخ بازگشایی دریافت فایل روزنامه
1
سی هفتمین آگهی مزایده 1402.5
1402/11/18
1402/11/18
1402/12/08
1402/12/09
دانلود