دریافت اسناد بانک صادرات ایران

ردیفعنوان تاریخ برگزاریتاریخ خریدمهلت ارسال تاریخ بازگشایی دریافت سند مزایده
1
سی و ششمین مزایده عمومی املاك مازاد بانك صادرات ایران در خراسان رضوی
1402/09/11
1402/09/11
1402/09/28
1402/09/29
دانلود
2
سی و پنجمین مزایده عمومی املاك مازاد بانك صادرات ایران در خراسان رضوی
1402/07/06
1402/07/06
1402/07/24
1402/07/25
3
سی و چهارمین مزایده عمومی املاك مازاد بانك صادرات ایران در خراسان رضوی
1402/05/03
1402/05/12
1402/05/21
1402/05/22
4
سی و سومین مزایده عمومی املاك مازاد بانك صادرات ایران در خراسان رضوی
1402/03/11
1402/03/11
1402/03/28
1402/03/29
5
سی ودومین مزایده عمومی ویژه فروش املاك مازاد بانك صادرات
1401/11/15
1401/11/13
1401/11/27
1401/11/30
6
سی و یكمین مزایده عمومی ویژه فروش املاك مازاد بانك صادرات
1401/10/04
1401/10/08
1401/10/17
1401/10/18